Bankr (Bunker, písečná překážka, též Beach) – jde o past nastraženou v různých důležitých místech na hřišti; z písečné překážky se hraje obtížněji než z trávy, mj. protože dle pravidel se hráč nesmí holí nikde dotknout písku dříve než ve chvíli vlastního švihu – navíc i v průběhu švihu nesmí o písek zavadit dříve, než ve chvíli finálního kontaktu hole a míče. Bankry bývají umístěny v místech obvyklého dopadu první rány z odpaliště, obklopují obvykle také jamkoviště – vše s cílem hru ztížit a vynutit od hráče přemýšlení o tom, jak zahrát, aby se míč bankru vyhnul.

Dog-leg – jamka, která v některém bodě své délky výrazně zahýbá.

Drajving (Driving Range, cvičná louka) – většina hřišť poskytuje pro účely tréninku také cvičnou louku v blízkosti, či přímo v areálu hřiště. Některé tréninkové areály poskytují také několik cvičných grýnů pro trénink patování i přihrávek.

Fervej (Fairway) – nízko střižená hrací plocha pokrývající větší část prostoru mezi odpalištěm a grýnem s jamkou. Okraj ferveje je zvýrazněn semirafem, okolí s vyšší či neupravenou trávou označujeme raf.

Grýn (Green, jamkoviště) – jemně střižené, porůznu zvlněné nejbližší okolí jamky s tyčí a vlajkou. Okrajový pruh kolem grýnu, střižený jemněji než fervej, ale ne tak jemně jako grýn, je označován jako forgrýn (Fore-Green, Fringe, frinč). Z hlediska pravidel není součástí grýnu, ale obvykle je již možné z něj míč patovat, tedy uvést do pohybu po zemi. Grýn určený výhradně k tréninku patování bývá označován pating grýn (Putting Green), grýn určený k tréninku krátkých přihrávek čiping grýn (Chipping Green), nebo také eprouč grýn (Approach Green) či pičing grýn (Pitching Green).

Hřiště (Course) – areál sestávající z tradičních důvodů z 18 či 9 jamek. Jiný počet jamek než násobek 9 není obvyklý. Mistrovské soutěže jsou organizovány na 18-jamkových hřištích. Téměř všechna hřiště mají klubovnu (s rozdílnou úrovní výbavy a služeb), která je obvykle sídlem golfového klubu. Součástí hřiště bývají tréninkové plochy různých typů – prakticky vždy naleznete u hřiště cvičnou louku, tzv. driving range.

Jamka (Hole, houl) – termín označuje především celou jednu hrací dráhu od odpaliště po grýn s vlastní jamkou označenou vlajkou na tyči. Délky jamek se pohybují nejčastěji v rozmezí 100 až 550m. Dle délky rozlišujeme tři kategorie: tzv. Par 3, Par 4 a Par 5, čísla označují typický počet ran potřebný na dohrání jamky.

Kolík (Pin) – dřevěné barevné kolíky jsou používány k vyznačování: samostatný kolík po straně ferveje bývá používán k označení zbývající vzdálenosti ke středu grýnu (obvykle se vyznačuje 150 a 100m). Důležitější jsou ale řady stejnobarevných kolíků vyznačujících hranici; zde je význam barev jednoznačný: červené a žluté označují vodní překážku (podélnou, příčnou), modré označují půdu v opravě či chráněný přírodní biotop, bílé označují hranici hřiště.

Links – specifický typ hřiště, vyskytující se jen výjimečně mimo zemi svého původu – Skotsko. Links hřiště bývají roztažena podél břehu moře, mívají silně modelovaný povrch a hluboké bankry, jsou téměř bez vegetace, hraje se často za silného větru a deště – zkrátka, drsné půvaby links hřiště ocení spíše zkušení golfisté než příležitostní hrá­či.

Raf (Rough) – travnatá plocha, obklopující níže střižené plochy (odpaliště, fervej, semiraf, grýn) tvořící jamku. Může být zcela neupravená, nebo střižená na určitou relativně vysokou výšku. Odehrát míč z rafu může být obtížné. Středně střižený hraniční pruh trávy oddělující plochu ferveje od rafu nazýváme semiraf (Semi Rough).

Vlajka (Flag, Flagstick, fleg, fangle, praporek, tyč) – barevná vlajka na tyči označuje na dálku přesné místo jamky. Po dosažení grýnu – konkrétně při patování míče ležícího na grýnu musí být vlajka z jamky vyndaná. Spoluhráč ale může v této situaci vlajku „podržet“, neboli čekat u vlajky ve chvíli odehrání patu a vlajku včas vyndat, aby míč padal do jamky bez vlajky. Podrobněji viz pravidla golfu.

Voda (Water Hazard, vodní překážka) – jakákoliv jezírka, rybníky, řeky, příkopy či jiné vodní plochy (nemusí být nutně naplněny vodou) vyznačené červenými či žlutými kolíky.

Postoj (Stance) – označení pozice nohou hráče připraveného ke švihu. Spojnice špiček bot by měla za normálních okolností mířit na cíl. Termínem zaujmout postoj označujeme moment, kdy hráč již ustálil pozici nohou, kterou hledal při přípravě na ránu. Pokročilí hráči mohou pomocí úpravy postoje ovlivnit dráhu letu míče – rozlišujeme proto navíc otevřený postoj, kdy spojnice špiček bot míří nalevo od cíle, a zavřený postoj, kdy tato spojnice míří napravo od cíle. S postojem souvisí termín založit na míč (Grounding the Club, založit hůl) označující finální fázi přípravy ke švihu, kdy hráč těsně před nápřahem přiloží krátce hlavu hole do trávy těsně za míč, což mu psychologicky pomáhá zpřesnit následný průběh švihu. Poznamenejme, že založit za míč je zakázáno, leží-li míč v písečné či jiné překážce na hřišti. Detaily viz pravidla golfu.

Švih (Swing) – základní golfový pohyb sloužící k odpálení míče; může se v detailech lišit, ale v zásadě jej tvoří nápřah (Backswing) a následný prošvih (Swing Through, projít švih), při němž teprve je míč odpálen. Jedním z nejpodstatnějších parametrů švihu je tajming (Timing), neboli schopnost hráče zajistit plynulý pohyb hole a vyvarovat se stržení hole při prošvihu silou rukou. Při korektním golfovém úderu bez přehnané síly rukou je míč odpálen do větší vzdálenosti než při sebesilnějším švihu se špatným tajmingem. Správný golfový švih není jednoduchý a u většiny hráčů bývá zatížen řadou různých chyb, např. náchylností hráče k přešvihu, neboli přehnaně dlouhému nápřahu apod.

Impakt (Impact) – moment dotyku hlavy hole a míče v průběhu švihu holí ve směru hry.

Úder (Stroke) – odehrání míče, ale i neúspěšný pokus o odehrání míče. Mimo ránu odehranou tzv. plným švihem rozlišujeme další odlišné způsoby, jak míč odehrát: Čip (Chip) – slabá rána zkráceným švihem nejčastěji z nejbližšího okolí grýnu – míč přeletí asi polovinu vzdálenosti vzduchem a zbytek doběhne, kompromis mezi přesností a nutností překonat menší překážku před sebou, Pič (Pitch) – krátká rána nejčastěji v okolí grýnu – míč letí vysoko a rychle dopadne a zastaví – vhodné k přestřelení překážek, Pat (Putt) – uvedení míče do běhu po povrchu grýnu, obvykle pomocí hole zvané Patr.

Chybný úder – chybovat lze v golfu mnoha způsoby, mezi nejčastější zkažené rány zahrnujeme Topnutý míč (topinka, Topped Ball, též hedap, Head Up) – chybně trefený míč nikoli plnou plochou hlavy hole ale její dolní hranou – míč letí nízko nad zemí a jeho dolet nelze odhadnout, Gagarin (též podjezd) – nechtěně velmi vysoká a v důsledku krátká rána, Krtek (popř. Press) – hůl při švihu jde příliš hluboko a zadrhne o zem nebo se o zem zastaví, Luft (Air Shot, Miss, luftšlág) – chybná rána při níž nebyl zasažen míč, ačkoliv to bylo záměrem hráče – rána je do výsledku započítávána jako kdyby byl míč odehrán, Patka (Socket, sokit, sokol, patice) – chybně trefený míč nikoli plnou plochou hlavy hole, ale patkou, neboli místem kde hlava navazuje na šaft – rána odletí nekontrolovaně nejčastěji výrazně doprava od hole.

Dráha letu míče může být hráčem ovlivněna úmyslně či chybou, mimo rovnou ránu, která kupodivu bývá nejtěžší, rozlišujeme několik běžných případů: Dró (Draw)- míč lehce zatáčí doleva, Fejd (Fade) – míč lehce zatáčí doprava, Hůk (Hook) – míč může vystartovat mírně napravo nebo rovně ale zatočí výrazně doleva, Slajs (Slice, šlajs) – míč může vystartovat mírně doleva nebo rovně ale zatočí výrazně doprava, Pul (Pull, zatáhnout míč) – míč vystartuje vlevo a letí přímo vlevo, Puš (Push, vytlačit míč) – míč vystartuje vpravo a letí přímo vpravo.

Spin – roztočení míče, vyvolané úmyslně či chybou. Do strany roztočený míč v letu zahýbá (viz hůk, šlajs), po směru roztočený míč (Top Spin) po dopadu běží déle po zemi, zpětně roztočený míč (bekspin, Back Spin) může dopadnout a ihned se zastavit, či dokonce popoběhnout zpět – dosáhnout bekspin je velmi obtížné, běžně dosažitelné pouze špičkovými hráči.

Řízek (Divot) – krátký pruh trávy vyškrábnutý holí při švihu ze země. Nemusí být příznakem špatné rány, nedošlo-li při kontaktu se zemí ke zbrždění hole. Za základní golfovou slušnost se považuje vrátit řízek na původní místo, aby se usnadnila regenerace povrchu hřiště (týká se především fervejí).

Kery (Carry) – vzdálenost k místu dopadu míče, bez započítání vzdálenosti kterou míč následně uběhne po zemi.

Pičmark (Pitch Mark, Plug Mark) – prohlubeň v povrchu grýnu jako pozůstatek po dopadu míče. Hráč je povinen grýn po dopadu svého míče opravit – pičmark „vypíchat“ a zarovnat pomocí vypichovátka.

Zdroj textů:www.cgf.cz